30.06.2023

Biedrība „Intelekta parks” pārņem labo praksi no Norvēģijas NVO

No 2023. gada 14. jūnija līdz 2023. gada 16. jūnijam Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības „Intelekta parks” 2 biedri un 2 brīvprātīgie Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108, komandējuma ietvaros atradās Hāmarā (Norvēģijā). Komandējums notika, lai īstenotu projekta 4. aktivitāti „Biedrības “Intelekta parks” labās prakses pārņemšanas brauciens uz Norvēģijas NVO”. Aktivitātes mērķis – pārņemt pieredzi no Norvēģijas NVO imigrantu un citu valstu valstspiederīgo integrācijas jomā.

Hāmarā biedrības „Intelekta parks” delegācija tikās ar biedrības „OMSOZAMS VENNER” pārstāvjiem, lai pārrunātu savstarpēji interesējošos jautājumus, diskutētu par Norvēģijas labās prakses pārneses iespējām uz Latvijas situāciju darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem un citām mērķa grupām, kā arī plānotu tālākos sadarbības pasākumus.

Tikšanās laikā abu biedrību pārstāvji apmeklēja Hāmaras Dabas skolu (Hamar Naturskole), kas ir lielisks integrāciju veicinošas vides paraugs, kurā ar dabas daudzveidības starpniecību bērniem un jauniešiem tiek mācīti savstarpējās cieņas, koprades un līdzdalības pamatprincipi. Jauniegūtā pieredze tiks pārņemta un iekļauta biedrības „Intelekta parks” „Attīstības stratēģijā 2023. – 2030. gadam” kā viens no integrācijas paraugiem, ko biedrība varēs multiplicēt un izmantot savos turpmākajos projektos un aktivitātēs darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Biedrība „Intelekta parks” iepazīstināja Norvēģijas partnerus ar AIF projekta ietvaros pilnveidotā tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” aktivitātēm un apsprieda kopīgās saskares jomas, savukārt Norvēģijas NVO pārstāvji sniedza ieteikumus biedrības „Intelekta parks” „Attīstības stratēģijas 2023. – 2030. gadam” izstrādei.

Brauciena laikā iegūtā pieredze sekmē biedrības kapacitātes stiprināšanu un sniegs ilgtspējīgu pienesumu biedrības darbībai nākotnē, jo Norvēģijas biedrības „OMSOZAMS VENNER” stratēģiskā darbība sabalsojas ar biedrības „Intelekta parks” mērķiem un misiju.

2023. gada rudenī tiek plānots biedrības „OMSOZAMS VENNER” pārstāvju brauciens uz Daugavpili, kura laikā tiks īstenots projekta 1. aktivitātes „Biedrības “Intelekta parks” vadības un sadarbības prasmju stiprināšana stratēģiskās darbības efektivizēšanai un modernizēšanai” noslēdzošais pasākums – mācības par tēmu „Sadarbība ar dažādu jomu ekspertiem un labās prakses pārņemšana biedrības “Intelekta parks” darbības efektivizēšanai no citām Latvijas NVO un Norvēģijas NVO”, ko vadīs Norvēģijas partneri un divu Latvijas NVO pārstāvji ar līdzīgu stratēģiskās darbības ievirzi.

Brauciens notika ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108 finansiālu atbalstu.