Galvenie darbības virzieni

  1. Izstrādāt un īstenot pasākumus, kuru pamatā ir kvalitatīvas, indivīda pašrealizācijai un pilnveidei atbilstošas izglītības pieejamība mūža garumā, neatkarīgi no dzimuma, rases, reliģiskās piederības, sociālā vai ekonomiskā stāvokļa;
  2. Iesaistīties Valsts valodas politikas īstenošanas procesos, lai veidotu un stiprinātu Latvijā un diasporā dzīvojošo personu, trešo valstu pilsoņu, bēgļu, personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāju piederības sajūtu Latvijai, veicinot viņu pilsonisko, sabiedrisko un kultūras līdzdalību;
  3. Modelēt un aprobēt stratēģijas izglītības kvalitātes uzlabošanai, atvērtas un iekļaujošas vides veidošanai, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai mūžizglītībā;
  4. Nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp dažādiem sabiedrības segmentiem vecumposmu aspektā (junioriem, senioriem, bērniem u.c.), sniegt prasmes integrēties dinamisko globālo procesu noteiktajās inovācijās dažādās sociālās un kultūras dzīves jomās;
  5. Neformālās un interešu izglītības pasākumu ietvaros izstrādāt uz dažādu nacionālo un etnisko kopienu toleranci, sadarbību un integrāciju orientētus risinājumus.