08.03.2024

Veiksmīgi turpinās projekta „Mans latviešu valodas portfolio” PMIF/13.2./2023/1/10, aktivitātes

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, īstenošanas pirmajā posmā no 2023. gada augusta līdz 2024. gada februārim 6 mācību grupas (kopā 86 trešo valstu pilsoņi no Ukrainas, Armēnijas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Jaunzēlandes) apguva latviešu valodu A1 un A2 valodas prasmes līmenī klātienē (3 grupas) un attālināti (3 grupas).

Noslēguma nodarbībās visi latviešu valodas kursu dalībnieki kārtoja testu un pēc sekmīgas testa nokārtošanas saņēma sertifikātu, kas apliecina latviešu valodas kursu programmas apguvi 120 stundu apjomā attiecīgajā līmenī. Daļai kursantu sertifikātu saņemšana notika īpaši pacilājošā noskaņojumā, jo tika paziņoti Valsts izglītības satura centra (VISC) valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) rezultāti. Kopumā VVPP kārtoja 98% projekta dalībnieku. 67% saņēma pozitīvu VISC lēmumu par atbilstošā latviešu valodas prasmes līmeņa nokārtošanu (10 dalībnieki nokārtoja A1 valsts valodas prasmes līmeni, 47 dalībnieki – A2 valsts valodas prasmes līmeni).

Projekta pedagoģiskā vadītāja Dr. philol. Maija Burima norāda, ka kursu dalībnieku VVPP rezultāti ir ļoti labi, jo vairumam, kursus uzsākot, bija diezgan vājas latviešu valodas pamatzināšanas vai to nebija vispār. Jāatzīmē, ka labākos rezultātus VISC VVPP kārtošanā uzrādīja tieši attālināto grupu dalībnieki (80% sekmīgi nokārtojuši VVPP), kas apliecina šīs apmācību formas efektivitāti valodas apguvē un pierāda to, ka visas valsts valodas prasmes (klausīšanos, rakstīšanu, runāšanu un lasīšanu) var pilnībā apgūt, mācoties attālināti, zināšanu apguvei izmantojot daudzveidīgus digitālos valodas apguves rīkus un lietotnes.

Gan attālināto, gan klātienes grupu dalībnieki kursu organizatoriem un pedagogiem veltīja daudz pateicības vārdu.

Tatiana Z.: „Milzīgs visiem paldies par paveikto darbu, par jūsu pacietību, apmācot tik dažāda rakstura cilvēkus, kuriem katram ir savs zināšanu apjoms. Katram tika atrasta pareizā pieeja, tas viss vienmēr tika darīts ar smaidu.”

Tatiana G.: „Liels paldies jums par darbu, pacietību, patīkamo gaisotni un smaidu. Ar jums tiešām bija ļoti patīkami mācīties. Gribas mācīties vēl. Liels paldies organizatoriem par iespēju mācīties attālināti, neizejot no mājām. Jūs ar šo iespēju ļoti atvieglojāt mūsu ikdienas dzīvi.”

Marharyta: „Mūsu skolotāja Maija mūs sagatavoja eksāmenam nevis uz 100, bet gan uz visiem 200%. Es ar lielu pārliecību dodos uz eksāmenu. Paldies Jums, Maija, par to, ka ļāvāt izjust mīlestību pret valsti, kultūru un apkārtesošajiem cilvēkiem.”

Aleksandrs: „Paldies visam projekta personālam par pozitīvo vidi, labo attieksmi pret mums un lielo, profesionālo darbu, kas tika paveikts kursu laikā. Mums ļoti patika mācīties tik labā kompānijā. Paldies par gardumiem kafijas pauzēs. Sarunas paužu laikā noteikti palīdzēja mums apgūt latviešu valodu vēl labāk.”

Sasniegt augstus VPP pārbaudes rezultātus projekta mērķauditorijai palīdzēja piedalīšanās sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” nodarbībās, kuru laikā tika veicināta trešo valstu pilsoņu motivācija izmantot latviešu valodu ikdienas saziņā, sadzīves situācijās un valsts un pašvaldības institūcijās. Sarunu valodas klubu laikā tika pilnveidota vārdu krājuma paplašināšanas un komunikatīvo frāžu lietojuma kompetence, kas uzlaboja projekta mērķauditorijas runāšanas prasmi.

Lai sagatavotos VVPP, projekta mērķauditorijai tika organizētas individuālās un grupu konsultācijas. Visiem klātienes grupu dalībniekiem tika nodrošināts atbilstošs tehniskais aprīkojums, organizējot eksāmena simulācijas projekta pedagogu un informācijas tehnoloģiju administratora vadībā. Projekta laikā pedagogiem tika organizēti metodiskie semināri pieredzes apmaiņai. Klubu ieviešanai tika izstrādāti oriģināli mācību atbalsta materiāli A1 un A2 latviešu valodas prasmes līmenim.

Vairums kursu dalībnieku paaugstina savu latviešu valodas prasmes līmeni, turpinot mācības. Projekta īstenošanas otrajā posmā kopš 2024. gada februāra mācības 10 grupās klātienē un attālināti  ir uzsākuši 150 trešo valstu pilsoņi no Armēnijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Krievijas Federācijas. Tiek plānots, ka šo grupu dalībnieki pabeigs kursus 2024. gada jūnijā.

Latviešu valodas kursi tiek organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, ietvaros.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

Publikācija sagatavota un ievietota 08.03.2024.