08.03.2024

Sarunu valodas klubā “Es gribu ar tevi parunāt” tiek izmantotas interaktīvas latviešu apguves formas

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, 4. aktivitātes Sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt…” programmas ietvaros tiek sekmēta trešo valstu pilsoņu motivācija izmantot latviešu valodu daudzveidīgās sadzīves un oficiālās situācijās un pilnveidotas veiksmīgai komunikācijai latviešu valodā nepieciešamās saziņas prasmes, nodrošinot neformālu un iekļaujošu vidi valodas lietojuma pieredzes veidošanai un starpkultūru saziņas kompetences pilnveidei.

Sarunu valodas kluba nodarbībās piedalās trešo valstu valstspiederīgo tuvākie radinieki un latviešu valodas nesēji, tostarp pazīstami Latvijas sabiedriskās, izglītības, kultūras, veselības jomas pārstāvji, tiek modelētas reālās dzīves situācijas un mērķauditorijai ir iespēja izmantot un veidot savu personīgo pieredzi aktuālo tēmu apspriešanā. Katra nodarbība tiek veidota tā, lai palīdzētu mērķauditorijas pārstāvjiem apgūt komunikācijas prasmes, diskutēt par dažādām saistošām tēmām, mācīties pārvarēt “valodas barjeru” un nebaidīties izteikt savu viedokli.

Sarunu valodas kluba metodoloģiju ir izstrādājusi projekta pedagoģiskā vadītāja Maija Burima. Projekta ietvaros tiek veidoti daudzveidīgi, oriģināli sarunu valodas kluba mācību materiāli atbilstoši nodarbību tematikai, formai un valodas prasmes līmenim. Sarunu valodas kluba metodikā sistemātiski tiek integrēti aktuālu starptautisku pētījumu par svešvalodas apguvi secinājumi.

2024. gada februārī notika projekta “Latviešu valodas portfolio” sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” nodarbības, kurās piedalījās vieslektori – eksperti, kas savās profesionālās darbības jomās ir uzrādījuši izcilu un paliekošu sniegumu.

Attālinātajās sarunu valodas kluba nodarbībās viesojās latviešu kinorežisors, aktieris, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis Jānis Streičs. Sarunu valodas kluba dalībnieki bija patīkami satraukti par šādu notikumu un tam īpaši gatavojās – skatījās J. Streiča filmas, iepazinās ar viņa biogrāfiju un gatavoja jautājumus godājamajam viesim. Nodarbības notika divās attālinātajās sarunu valodas kluba grupās, taču katra no tām tika aizvadīta dažādi – J. Streiča stāstījums atšķīrās, viņš pielāgojās katras grupas latviešu valodas zināšanu līmenim, izmantoja vienkāršus vārdus un teikumu konstrukcijas, lai pastāstītu par saviem paradumiem un lietām, kurām ikdienā dod priekšroku, tādējādi plašāk iepazīstinot ar sevi.

Sarunu valodas kluba dalībnieki nodarbību laikā ne tikai bagātināja savu vārdu krājumu, bet arī papildināja zināšanas par būtisku Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļu – J. Streiča kinofilmām. Nodarbības interaktivitāti paspilgtināja mācību materiāli – video fragmenti no J. Streiča filmām sasaistē ar uzdevumiem. Īpašu noskaņu noslēgumā radīja vienošanās kopīgā dziesmas “Vālodzīte” teksta atšifrēšanā un dziedāšanā. Nodarbības saturu papildinošs bija J. Streiča stāstījums par dziesmas “Vālodzīte” iekļaušanu kinofilmā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un citiem mazzināmiem faktiem par filmas tapšanas procesu. Vairāki dalībnieki pēc nodarbības dalījās savās emocijās un atzina, ka no saviļņojuma pārsteidzošā kārtā viņiem pazuda valodas barjera un viņi diezgan brīvi un bez kļūdām spēja uzdot jautājumus ekspertam. Noslēgumā J. Streičs uzteica sarunu valodas kluba dalībnieku augsto latviešu valodas zināšanu līmeni, jo daži, viņaprāt, runāja ļoti labi un gandrīz bez akcenta. Šādu vērtējumu visi sarunu valodas kluba dalībnieki uztvēra kā lielu komplimentu, kas viņos nostiprināja pārliecību par projekta ietvaros būtiski uzlabotajām latviešu valodas zināšanām.

Savukārt, klātienes sarunu valodas kluba dalībniekiem bija iespēja tikties ar izcilu zinātnieku – Tartu universitātes profesoru, Latvijas Universitātes asociēto profesoru, bioloģijas doktoru Indriķi Kramu. Nodarbības laikā ar dažādu uzdevumu un sarunu spēļu starpniecību, eksperts stāstīja par savu dienas režīmu un ikdienas paradumiem, nostiprinot kluba dalībnieku valodas lietojuma prasmes – pulksteņlaiku, darbības vārdu formas pagātnē, akuzatīvu u.c.

Projekta mērķauditorijai lielu atbalstu sniedza brīvprātīgie valodas nesēji, kas skaidroja jauno vārdu nozīmi un atbalstīja komunikatīvās kompetences pilnveidē. Trešo valstu pilsoņi ar valodas nesēju palīdzību iesaistījās sarunu spēlē “Kur tas dzīvo?” un aprakstīja fotogrāfijas no I. Krama personīgā arhīva. Klausīšanās prasme tika pilnveidota, klausoties profesora spilgtākās atmiņas par ceļojumiem. Sarunu valodas kluba nodarbību laikā valdīja pozitīva gaisotne, dalībnieki I. Kramam uzdeva jautājumus par to, kā viņš kļuva par zinātnieku, kādas ir viņa dzīves vērtības, kā arī sarunājās par veselīga dzīvesveida un ekoloģijas tēmām.

Klātienes un attālinātajās sarunu valodas kluba grupās viesojās eksperts vides jomā – Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektora vadītājs, Daugavpils Universitātes asociētais profesors, ģeoloģijas zinātņu doktors Juris Soms. Viņa piedāvātā tēma “Zaļais dzīvesveids – vai tas nozīmē dzīvot zaļi?” aktualizēja ne tikai vides jautājumus, bet arī bagātināja sarunu valodas kluba dalībnieku latviešu valodas zināšanas. Projekta mērķauditoriju aizrāva J. Soma izstrādātie integrētās latviešu valodas un vides izzināšanas materiāli. Kluba pozitīvo emocionālo atmosfēru veidoja J. Soma stāstījums par gida darba pieredzi, kā arī “ekoloģiskās pēdas” nospieduma sadalījuma noteikšana.

Projekta “Mans latviešu valodas portfolio” īstenošanas pirmajā posmā noslēdzās četru sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” grupu nodarbības katrai grupai 32 stundu apjomā A1 un A2 līmenī klātienē un attālināti. Pēc katras sarunu valodas kluba noslēguma nodarbības trešo valstu pilsoņi tika aicināti piedalīties aptaujā, lai sniegtu viedokli par nodarbību organizāciju, saturu un citiem faktoriem. Kopumā aptaujā piedalījās 46 respondenti, kas sniedza atbildes uz 19 jautājumiem. Analizējot aptaujas rezultātus jāatzīmē, ka 76% aptaujāto apgalvoja, ka, piedaloties sarunu valodas klubu nodarbībās, ir būtiski palielinājusies viņu motivācija izmantot latviešu valodu ikdienas saziņā, sadzīves situācijās un valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī ir pilnveidota respondentu vārdu krājuma paplašināšanas un komunikatīvo frāžu lietojuma kompetence. Visi aptaujātie uzskata, ka psiholoģiskais mikroklimats un sadarbība visos līmeņos nodarbību laikā bija pozitīva, savukārt lielākā daļa atzīst, ka piedalīšanās sarunu valodas kluba nodarbībās stimulēja viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Aptaujas ietvaros respondenti tika aicināti dalīties ar savu pieredzes stāstu. 14 aptaujātie stāstīja, ka biežāk skatās Latvijas Televīzijas pārraides latviešu valodā, lasa periodiskos izdevumus latviešu valodā un klausās Latvijas Radio. 4 aptaujātie atzīmē, ka pēc tikšanās ar kinorežisoru Jāni Streiču sākuši interesēties par Latvijas kino. 1 aptaujātais atzīmēja, ka ikdienā sācis iedziļināties uzrakstu un reklāmu informācijā latviešu valodā, interesējas par kultūras pasākumiem, kas notiek latviešu valodā. 1 aptaujātais raksta, ka sācis sarunāties ar savu kaimiņu latviski. 1 aptaujātais uzskata, ka viņam ir jāturpina mācīties, lai nākotnē varētu sarunāties ar savu meitu.

Tiek plānots, ka līdz 2024. gada jūnija beigām sarunu valodas klubā tiks īstenotas nodarbības A2 un B1 līmeņa grupās.

Sarunu valodas klubs tiek organizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, ietvaros.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

Publikācija sagatavota un ievietota 08.03.2024.