08.12.2023

Projekta “Mans latviešu valodas portfolio” dalībnieki turpina apgūt latviešu valodu

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” kopš 2023. gada 1. augusta īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projektu „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10.

Projekta ietvaros 86 trešo valstu valstspiederīgie no Ukrainas, Armēnijas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Jaunzēlandes apgūst latviešu valodu A1 un A2 valodas prasmes līmenī. Kursi notiek gan klātienē, gan tiešsaistes konferenču platformā ZOOM. Kopš novembra klātienes grupu dalībniekiem vismaz vienu reizi nedēļā tiek nodrošinātas konsultācijas ar datoriem, lai mācību kursa laikā sagatavotos VISC valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai.

No 2023. gada decembra ir uzsāktas sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” nodarbības, kuru laikā tiks attīstītas ikdienas saziņas prasmes neformālā gaisotnē. Sarunu valodas kluba nodarbībās piedalās arī latviešu valodas nesēji un trešo valstu pilsoņu tuvākie radinieki, kas sniedz iespēju spēcīgāk iekļauties sociālajā apritē un integrēties Latvijas sabiedrībā. Lai kuru dalībnieki varētu labāk izzināt Latvijas sociālo un kultūras vidi un paplašināt priekšstatus par sabiedrības un indivīda vērtībām, tradīcijām, paražām, uz sarunu valodas kluba nodarbībām tiks aicināti sabiedrībā pazīstami cilvēki – eksperti un viedokļu līderi.

Sarunu valodas klubu programma tiks īstenota 32 stundu apjomā.

Kursi tiek organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, ietvaros.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

Publikācija sagatavota un ievietota 08.12.2023.