18.12.2019

Notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Priekuļos

No 2019. gada 22. oktobra līdz 25. oktobrim un 2. novembrī Priekuļu vidusskolā norisinājās Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04, aktivitātes.

Starpkultūru komunikācijas zināšanas un prasmes pilnveidoja viena grupa (20 dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem). Projekta dalībniekiem tika piedāvātas interaktīvas nodarbības, aptverot tēmas par globalizāciju, kultūru, identitāti, starpkultūru komunikāciju un aspektiem, kuri ietekmē viedokļa un attieksmes formēšanu un reprezentāciju.

Kursus nodrošināja kompetenti lektori – DU mācībspēki un citi eksperti – Dr. philol. prof. Elīna Vasiļjeva, Dr. philol. doc. Rudīte Rinkeviča, Mg. hist. lekt. Dmitrijs Oļehnovičš, Mg. philol. Iveta Ratinīka, Mg. hist. Signita Gabrāne. Savā integrācijas pieredzē dalījās  projekta mērķauditorijas pārstāve, trešo valstu valstspiederīgā, Baltkrievijas pilsone Inessa Kozlovska. Savu nodarbību viņa papildināja ar aktuālu globālās integrācijas kopsakarību analīzi.

Katrs dalībnieks saņēma apliecību par starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveides kursu apgūšanu 40 akadēmisko stundu apjomā. Projektā iesaistītā mērķauditorija atzina, ka ieguva jaunas un vērtīgas zināšanas un idejas, kuras pielietot darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

2019. gadā starpkultūru komunikācijas kursi tika realizēti piecās Latvijas pilsētās: Daugavpilī (3 grupas), Rīgā (1 grupa), Jēkabpilī (1 grupa), Liepājā (1 grupa) un Priekuļos.

Visiem projekta dalībniekiem 2020. gadā būs iespēja pieteikties tīklojuma semināriem, kuros kursu dalībnieki no dažādiem reģioniem pielieto praksē starpkultūru komunikācijas kursos apgūtās teorijas un metodes, diskutē par to efektivitāti un dalās pieredzē.

Informācija un pieteikšanās:

mobilais tālrunis: 28822986

e-pasts: kursidu@inbox.lv

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA