26.08.2019

Notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Jēkabpilī

No 2019.gada 19.augusta līdz 22.augustam un 24.augustā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika Daugavpils Universitātes realizētā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs”” (granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04) aktivitātes.

Starpkultūru komunikācijas zināšanas un prasmes pilnveidoja viena grupa (20 cilvēku). Projekta dalībniekiem tika piedāvātas interaktīvas nodarbības, aptverot tēmas par kultūru, identitāti, globalizāciju, starpkultūru komunikāciju un aspektiem, kuri ietekmē viedokļa un attieksmes formēšanu un reprezentāciju.

Kursus nodrošināja DU mācībspēki un citi lektori – Dr.philol. prof. Elīna Vasiļjeva, Dr.philol. doc. Rudīte Rinkeviča, Mg.hist. lekt. Dmitrijs Oļehnovičš, Mg.philol. Iveta Ratinīka, Mg.hist. Signita Gabrāne un projekta mērķauditorijas pārstāve, trešo valstu valstspiederīgā Inessa Kozlovska.

Katrs dalībnieks saņēma apliecību par starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveides kursu apgūšanu 40 akadēmisko stundu apjomā. Projektā iesaistītā mērķauditorija novērtēja tēmu aktualitāti un atzina, ka ieguva vērtīgas zināšanas, kuras pielietot darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Nākamās grupas tiks komplektētas Liepājā (2019.g. septembris) un Priekuļos (2019. gada oktobris).

Informācija un pieteikšanās:

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA