04.04.2019

Noslēdzies starpkultūru komunikācijas kursu posms Daugavpilī

No 2019. gada 1. marta Daugavpils Universitātē tiek realizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04.

2019. gada 25. aprīlī Daugavpils Universitātē 3 grupas (kopā 45 dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem) noslēdza starpkultūru komunikācijas kursus.

Projekta dalībniekiem tika piedāvātas daudzveidīgas kursu tēmas par kopīgo un atšķirīgo dažādās kultūrās, starpkultūru komunikācijas veidiem un stiliem, kultūras standartu izpratni, kultūru kompetenci, identitātes jēdzienu un tā izpratnes izmaiņām, neverbālās komunikācijas lomu attieksmes reprezentācijā un mediju lomu sabiedrības viedokļa formēšanā.

Kursu noslēgumā katrs dalībnieks saņēma apliecību par starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveides kursu apgūšanu 40 akadēmisko stundu apjomā. Projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja praktiskos uzdevumus un grupu darbus un atzina, ka ieguvuši noderīgas zināšanas turpmākajam darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Nākamās grupas tiks komplektētas Rīgā (2019. gada jūnijā), Jēkabpilī (2019. gada augustā), Liepājā (2019. gada septembrī) un Priekuļos (2019. gada oktobrī).

Informācija un pieteikšanās:

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA