08.10.2019

Noslēdzās projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Liepājā

No 2019. gada 1. marta Daugavpils Universitātē tiek realizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04.

2019.gada 5.oktobrī Liepājas Universitātē 20 dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem (1 grupa) noslēdza starpkultūru komunikācijas kursus.

Projekta dalībniekiem tika piedāvātas interaktīvas nodarbības par kultūru, identitāti, globalizāciju, starpkultūru komunikāciju un aspektiem, kuri ietekmē viedokļa un attieksmes formēšanu un reprezentāciju.

Katrs dalībnieks saņēma apliecību par starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveides kursu apgūšanu 40 akadēmisko stundu apjomā. Projektā iesaistītā mērķauditorija novērtēja tēmu aktualitāti un atzina, ka ieguva vērtīgas zināšanas, kuras pielietot darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Kursus nodrošināja DU mācībspēki un citi lektori ar lielu pieredzi  – Dr.philol. prof. Elīna Vasiļjeva, Dr.philol. doc. Rudīte Rinkeviča, Mg.hist. lekt. Dmitrijs Oļehnovičš, Mg.philol. Iveta Ratinīka, Mg.hist. Signita Gabrāne un projekta mērķauditorijas pārstāve, trešo valstu valstspiederīgā Inessa Kozlovska. Projekta lektori kursu vajadzībām izstrādāja unikālas lekcijas, prezentācijas un citas mācību formas un materiālus.

Nākamā grupa tiks komplektēta Priekuļos (2019. gada oktobris).

Informācija un pieteikšanās:

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA