11.02.2024

Biedrība „Intelekta parks” noslēgusi partnerības līgumu ar Norvēģijas NVO

No 2024. gada 14. janvāra līdz 2024. gada 18. janvārim Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja Maija Burima un biedre Eva Bogdāne Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108, ietvaros atradās darba komandējumā Levangerē (Norvēģija).

Vizīte pie norvēģu partneriem – biedrības „Omsozams Venner” bija piesātināta ar dažādām aktivitātēm, kuru laikā tika veicināta ne vien savstarpējā pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana NVO sektorā, bet arī nodibināti jauni kontakti dažādās Levangeres pilsētas pašvaldības, valsts un privātajās iestādēs. Pirmajā dienā, tiekoties ar biedrības „Omsozams Venner” pārstāvēm valdes priekšsēdētāju Ingeborgu Mikalsenu (Ingebjørg Mikalsen) un biedrības locekli Mereti Bonu-Flatas (Merete Bøhn-Flatås), tika pārrunāti galvenie izaicinājumi, ar ko saskaras norvēģi, ieviešot patvēruma meklētāju un emigrantu bērnu adaptācijas un integrācijas pasākumus pirmsskolas izglītībā. Ingeborga un Merete atzina, ka Norvēģijas likumdošana pirmsskolas izglītībā ir atvērta ārvalstniekiem, jo daudzveidīgās integrētās vides ekoloģijas nodarbības, ģimeņu saliedēšanas pasākumi un bērnu un vecāku inkluzīvās programmas veicina veiksmīgu adaptāciju jaunā valstī.

Turpinājumā biedrības „Intelekta parks” pārstāves apmeklēja divas pirmsskolas izglītības iestādes, kurās tika sajusta atvērtība no ikviena darbinieka un izglītojamā, to visu paspilgtināja radoši un gaumīgi iekārtotās telpas. Vizītes laikā tika novērots tas, ka vērtīgs ieguldījums bērnu fiziskajā veselībā ir abos bērnudārzos īstenotās ārtelpas aktivitātes, kas veicina radošuma attīstību un tuvina ekoloģiska dzīvesveida piekopšanai. Īpašs iespaids tika gūts no grupiņas, kas visu dienu pavada mežā un, kā atzīst, pirmsskolas izglītības iestādes personāls – šīs grupiņas bērni ir fiziski izturīgi un salīdzinoši reti slimo. Jāpiebilst, ka abi apmeklētie bērnudārzi ir vispieprasītākie Levangeres pilsētā un tuvākajā apkārtnē.

Nākamajā dienā tika apmeklēta Levangeres pašvaldības Izglītības pārvaldes struktūrvienība, kuras pārraudzībā ir pirmsskolas izglītības iestādes. Tikšanās laikā pašvaldības darbiniece Kari Olafsena Auneta (Kari Olafsen Aunet) iepazīstināja ar Levangeres pirmsskolas izglītības iestāžu struktūru, pedagogu darba kvalitātes monitoringa sistēmu un dažādiem starptautiskiem projektiem, kuros ir piedalījusies Levangeres pašvaldība. Viena šāda projekta rezultātā turpat, Levangeres pašvaldības ēkā, tika izveidota „Hipatijas istaba” (Hypatia Room), kurā notiek pirmsskolas un sākumskolas bērnu iepazīstināšana ar STEM jomu, jo īpaši, matemātikas prasmju attīstīšana, izmantojot programmēšanu, lomu spēles, u.c. metodes.

Nākamā vizīte notika Ziemeļu universitātes (Nord Universitet), Izglītības un mākslu fakultātē, kur valdes priekšsēdētāja prof. Maija Burima ieskicēja biedrības „Intelekta parks” galvenos darbības virzienus, sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm un pieredzi starptautisko mobilitāšu īstenošanā. Fakultātes docētāji uzsvēra nozīmīgo reģionālistikas un sāmu kultūras komponenti pirmsskolas bērnu izglītībā, kas ir obligāta visā Norvēģijā, tāpat arī iepazīstināja ar praktiskajiem studiju kursiem, kas veicina ārtelpas aktivitāšu īstenošanu pirmsskolā. Pēc universitātes pārstāvju prezentācijas par universitāti un studiju programmām, kuru ietvaros tiek sagatavoti jaunie speciālisti darbam pirmsskolā, bija iespēja sastapt topošos pedagogus darbībā – drāmas nodarbībā, kurā tika demonstrēts teatrāls uzvedums bērniem un māla darbnīcā, kurā studējošie veidoja rotaļlietas.

Pēc piesātinātās un saturiski bagātīgās programmas notika partnerības līguma parakstīšana. Līguma ietvaros biedrība „Intelekta parks” un Norvēģijas biedrība „Omsozams Venner” apņēmās stiprināt savstarpējo sadarbību un ieviest kopīgus starptautiskus projektus. Parakstot līgumu, biedrības „Omsozams Venner” valdes priekšsēdētāja Ingeborga Mikalsenu pastāstīja par Norvēģijas un viņas NVO sniegto atbalstu postkoloniālo valstu pirmsskolas bērnu izglītībā – dibināto pirmsskolas izglītības iestādi Āfrikā (Madagaskarā). Šāda dalīšanās pieredzē biedrības „Intelekta parks” pārstāvēm deva impulsu jaunām idejām un ierosmēm, vienlaikus sniedzot pārliecību, ka īstenotā AIF projekta mērķis – attīstīt organizācijas darbību un pārvaldi, paaugstināt biedrības cilvēkresursu veiktspēju efektīvas sadarbības un inovatīvu pakalpojumu tālākai nodrošināšanai, ir izpildīts, jo tieši šī komandējuma laikā, vērojot norvēģu pieredzi, notika savu sasniegumu, problēmu un vajadzību analīze, noteikts izaugsmes potenciāls.

Brauciens notika ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108 finansiālu atbalstu.