31.12.2023

Veiksmīgi noslēdzies projekts “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”, ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” ir pabeigusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekta “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”, ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06 īstenošanu.

Kopumā projektā kultūrorientācijas kursus apguva 260 Ukrainas civiliedzīvotāji. Dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti par kultūrorientācijas kursu apgūšanu 32 akadēmisko stundu apjomā par šādām tēmām: „Latvijas vēsture” (Mg.hist., lekt. Andris Kupšāns); „Latvijas kultūras kanona vērtības (Dr.philol., doc., pētn. Žans Badins); „Valsts pārvalde, tiesiskums un līdzdalība vietējās kopienas aktivitātēs” (Dr.iur., doc. Igors Trofimovs);  „Sabiedrība un sadzīve” (Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra grāds; Profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās Astrīda Leščinska); „Izglītība” (Dr.paed, doc. Sandra Zariņa); „Latviešu valoda darbā un ikdienā” (Dr.paed, doc. Sandra Zariņa); „Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (Mg.paed. Jānis Pitrāns); „Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas”  (Mg.oec. Tatjana Daudiša). Kultūrorientācijas kursi notika  attālinātajā formātā e-konferenču platformā ZOOM, izmantojot daudzveidīgu un aktuālu mācību metodisko materiālu.  Kultūrorientācijas kursos iegūtās zināšanas veido Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas valstiskumu, sabiedrību un vērtībām, sniedz ierosmes iegūto zināšanu pārnesei, veicinot adaptāciju Latvijas sabiedrībā.

Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2023.gada 1.jūlijā, pabeigta – 2023.gada 31.decembrī.

Projekta vadītāja – Dr. philol., prof. Maija Burima.

2 reizes projekta laikā 2023. gada oktobrī un novembrī tika īstenots starpkultūru komunikāciju veicinošs saliedēšanās pasākums-ekskursija, kurā tika organizēti starpkultūru dialogu un kopradi veicinoši pasākumi (diskusija “Starpkultūru komunikācija un reģionālā specifika Latvijā un Ukrainā: kopīgā pieredze, atšķirīgie stāsti”); starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinoši pasākumi (koprades meistarklase “Latviešu rokdarbi” (pērļošana, aprocīšu aušana, salmu puzuru darināšana, koka dedzināšanas darbnīca, dāvanu noformēšanas darbnīca, ziepju liešanas darbnīca u.c.).

Lai veidotu jaunus Latvijas un Ukrainas iedzīvotāju sadarbības ietvarus un pamatus jauniem iedzīvotāju tīklojumiem, saliedēšanās pasākuma laikā tika pārņemta veiksmīga mazās uzņemējdarbības pieredze, izstrādājot unikālas un oriģinālas uzņēmējdarbības idejas, pārņemot labo pieredzi un izvērtējot savu līdzdalības potenciālu  ideju bankā “Nevalstiskā sektora iespējas un izaicinājumi, tiekoties ar Latvijas NVO pārstāvjiem: biedrību “Nākam gaismā”, biedrību “Bekas”, biedrību “In Lingua” un biedrību “Novus”. Saliedēšanās pasākumā notika “Iepazīšanās ar mazās uzņēmējdarbības un jaunrades iniciatīvu veiksmes stāstiem Latgalē”, viesojoties podnieka Aivara Ušpeļa darbnīcā (Maltas pagasts); z/s “Juri” (Rušonas pagasts); Kristus Karaļa kalna apskate, tiekoties ar tā veidotāju koktēlnieku Ēriku Delperu, Aglonas Maizes muzeja apmeklējums (Aglonas pagasts); vīngliemežu audzētavas darbības iepazīšana “Ošu mājas”; interakcija Preiļu leļļu muzejā (Preiļu novads). Kopumā saliedēšanās pasākumos tika iesaistītas 100 personas (80 Ukrainas civiliedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi, 20 uzņemošās kopienas pārstāvji). Saliedēšanās pasākums “STIPRI KOPĀ” formēja Ukrainas civiliedzīvotāju priekšstatu par Latvijas sabiedriskās dzīves procesiem, vērtībām, komunikācijas modeļiem.

Mērķauditorijai bija iespēja piedalīties Uzņēmējdarbības iniciatīvu hakatonā “Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas sabiedrības pārstāvju  līderības un sadarbības veicināšanai”. Kopumā Uzņēmējdarbības iniciatīvu hakatonā “Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas sabiedrības pārstāvju  līderības un sadarbības veicināšanai” apmeklēja 30 projekta dalībnieki (6 grupas). Uzņēmējdarbības iniciatīvu hakatona laikā Ukrainas civiliedzīvotāji stiprināja sadarbības un līderības prasmes, attīstīja oriģinālas uzņēmējdarbības idejas, izvērtējot iespējas iekļauties Latvijas uzņēmējdarbības paradigmā.

Projekta dalībnieki vairākkārt ir uzsvēruši, ka mācībās izjuta atbalstu no pedagoģiskā un administratīvā personāla. Izglītojamos apmierināja gan nodarbību organizācija (laiks, vieta, formāts), gan nodarbību saturs (apgūtās tēmas, pedagogu profesionalitāte). Kultūrorientācijas kursu dalībnieki uzsvēra, ka projektā visvērtīgākais bija “iekļaušanās Latvijas sabiedrībā, latviešu kultūras iepazīšana un izzināšana, kā arī komunikācija, personīgi tiekoties ar citiem Ukrainas civiliedzīvotājiem”.  Citi projekta dalībnieki minēja, ka kultūrorientācijas kursu laikā vērtīgs bija “Latvijas iedzīvotāju atbalsts valodas apgūšanā un tradīciju izzināšanā”.  Ukrainas civiliedzīvotāji novērtēja arī to, ka “Latvijas iedzīvotāji ir atvērti un gatavi palīdzēt, lai Ukrainas civiliedzīvotāji varētu veiksmīgi integrēties Latvijā.”