Veiksmīgi realizēts projekts “Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs ir pabeidzis Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 „Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” projekta „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04, īstenošanu.

Kopā projektā laika posmā no 2021. gada decembra līdz 2022. gada septembrim 47 mācību grupas (472 trešo valstu valstpiederīgie) izmantoja iespēju piedalīties latviešu valodas kursu programmas apguvē, no tām 18 grupas mācījās tiešsaistē, bet vēl 29 grupas – klātienē. Projektā mācījās 320 unikālas personas, no kurām 152 izmantoja iespēju un mācījās divas reizes, paaugstinot savas latviešu valodas prasmes par diviem līmeņiem. Projektā piedalījās trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas, Tadžikistānas, Kazahstānas, Alžīrijas, Izraēlas, Armēnijas, Turcijas, Gruzijas, Irānas, Ķīnas, Indijas, Moldovas, Lielbritānijas, Pakistānas, ASV, Kamerūnas, Meksikas.

Projekta ietvaros, ar mērķi veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem (trešo valstu valstspiederīgajiem) rakstīšanas prasmes, kas nepieciešamas saziņai vienkāršās sadzīves situācijās un savu tiešo darbu pienākumu veikšanai, sadarbībā ar projekta partneri Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrību “Intelekta parks” tika īstenotas rakstniecības meistarklases, kurās piedalījās 110 trešo valstu valstspiederīgie (11 grupas).

Katram projekta dalībniekam ir savs stāsts par dalību projektā, nospraustajiem mērķiem, izaicinājumiem to sasniegšanā, mācību procesu, kurā sadarbojās gan izglītojamie cits ar citu, gan izglītojamie un pasniedzējs, kā arī par gandarījuma pilnajām sajūtām, saņemot sertifikātu par veiksmīgu latviešu valodas kursu programmas apguvi.

Projekta dalībnieku profili ir ļoti daudzveidīgi: Ukrainas kara bēgļi, ambiciozi jaunieši, pieredzes bagāti seniori, Latvijas pilsoņu ģimenes locekļi, ilggadēji Latvijas iedzīvotāji ar vēlmi iegūt Latvijas pilsonību vai pastāvīgo uzturēšanās atļauju. Latviešu valodas kursu programmas un rakstniecības meistarklašu dalībniekiem tika dota iespēja saņemt integrācijai Latvijā nepieciešamo atbalstu, veidojot, stiprinot un attīstot latviešu valodas komunikatīvo kompetenci rakstveidā un mutvārdos.

Komunikācijas situācijas, kurās trešo valstu valstspiederīgajiem ir lietderīgas latviešu valodas zināšanas skar sadzīviskus jautājumus (pasts, veikals, banka, dažādi pakalpojumi), ikdienas saziņu ar tuviniekiem, kas ikdienā sazinās latviešu valodā, un karjeras veidošanu Latvijā.

Vairāki projekta dalībnieki ir dalījušies patīkamā pieredzē par komunikācijas uzlabošanos, ko veicina kopīgas valodas – latviešu valodas – prasmes. Līdz ar latviešu valodas prasmju līmeņa paaugstināšanos pieaug arī potenciālā darba ņēmēja kompetences līmenis. Labas latviešu valodas zināšanas veicina integrēšanos Latvijas darba tirgū.

Projekta dalībnieki vairākkārt ir uzsvēruši, ka mācībās izjuta atbalstu no pedagoģiskā un administratīvā personāla. Izglītojamos apmierināja gan nodarbību organizācija (laiks, vieta, formāts), gan nodarbību saturs (apgūtās tēmas, pedagogu profesionalitāte).

Mācības notika klātienes un attālinātajā formātā. Klātienes nodarbībās (Daugavpils Universitātē) tika ievēroti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi, bet attālinātās nodarbības notika e-konferenču platformā ZOOM, izmantojot daudzveidīgu un aktuālu mācību metodisko materiālu.

Pēc latviešu valodas kursu programmas apguves kursu dalībnieki saņēma sertifikātu par programmas apguvi 120 stundu apjomā un atbilstību noteiktam valodas prasmju līmenim.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes biedrība “Intelekta parks”.

Publikācija sagatavota un ievietota 30.09.2022.