Turpinās projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, aktivitātes

2018. gada 1. martā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, ietvaros integrācijas kursus par aktuāliem sociāliem, sabiedriski politiskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā uzsāka 80 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Ķīnas, Uzbekistānas un Tadžikistānas.

Integrācijas kursos projekta dalībnieki pilnveido savas zināšanas par dažādām Latvijas valsti raksturojošām jomām: Latvijas vēsturi un politisko sistēmu, sociālo, izglītības, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, nodarbinātību un uzņēmējdarbības iespējas, latviešu kultūru un tradīcijas, Latvijas simtgades sasniegumus, Latvijas kultūras kanonu un integrācijas specifiku Latgales multikulturālajā vidē.

Šogad projekta dalībniekiem paredzēta arī vairākas socializācijas aktivitātes – ekskursija, kuras laikā paredzēta praktiska Latvijas kultūras kanona vērtību iepazīšana Latgalē, kā arī Daugavpils Vienības nama un Latviešu kultūras centra apmeklējums.

Projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Informācija sagatavota un ievietota 12/03/2018

es_mazs13652-15076-m