Tiek turpināta projekta “Latviešu valoda izaugsmei” realizācija

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 „Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” projektu „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04, veiksmīgi turpina latviešu valodas kursu programmu ieviešanu, un sadarbībā ar projekta partneri, Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrību “Intelekta parks”, – rakstniecības meistarklašu ieviešanu.

Projekta ietvaros 2022. gada jūlijā mācības latviešu valodas kursos uzsāka 6 grupas jeb 61 trešo valstu valstspiederīgais no (Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Gruzijas, Armēnijas).

Jūlijā kursu programmas apguvi pabeidza 3 grupas (32 kursanti).

2022. gada maijā 30 trešo valstu valstpiederīgie jeb 3 grupas pabeidza rakstniecības meistarklases nodarbības. Laika periodā no maija līdz jūlijam vēl 6 grupas (60 trešo valstu valstspiederīgie) izmantoja iespēju piedalīties rakstniecības meistarklasēs, rakstīšanas prasmju attīstībai un nostiprināšanai.

Projekta dalībnieki arvien augstu novērtē projekta piedāvātās iespējas un pedagogu darbu. Gan latviešu valodas kursu programmās gūtās zināšanas, gan rakstniecības meistarklasēs iegūtās prasmes stiprina spēju komunicēt rakstveidā un mutvārdos, kā arī risināt jautājumus un pārvarēt izaicinājumus profesionālajā vidē un sadzīvē.

Pēc latviešu valodas kursu programmas apguves kursu dalībnieki saņems sertifikātu par programmas apguvi 120 stundu apjomā un atbilstību noteiktam valodas prasmju līmenim.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte

Publikācija sagatavota un ievietota 29.07.2022.