Projektā „Integrācijas tilts” integrācijas kursus pabeidza 36 mērķauditorijas pārstāvji

No 2020. gada 2. jūlija līdz 9. jūlijam Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros integrācijas kursi notika 36 trešo valstu valstspiederīgajiem no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Turcijas un Armēnijas.

Integrācijas kursu lektori projekta dalībnieku zināšanas pilnveidoja, izmantojot CLIL integrēto mācību satura un valodas apguves pieeju. Trešo valstu valstspiederīgie apguva tēmas par aktuāliem sociāliem, sabiedriskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā: „Latvijas vēsture, kultūra un vērtības” (Dr. hist., asoc. prof. Henrihs Soms); „Brīvais laiks” (Dr. philol., prof. Maija Burima); „Valsts pārvalde un tiesiskums” (Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis); „Izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (Dr. biol., doc. Līga Antoņeviča); „Latviešu valoda darbā un ikdienā” (Dr. philol. Inese Valtere); „Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas” (Dr. oec., doc. Ludmila Aleksejeva); „Sabiedrība un sadzīve” (Dr. psych., prof. Irēna Kokina).

Mērķauditorija integrācijas kursu laikā aktīvi iesaistījās diskusijās, izrādīja lielu interesi par piedāvātajām tēmām. Anketās par integrācijas kursu norisi projekta dalībnieki atzīmēja, ka visas tēmas ir aktuālas un sekmēs integrēšanos Latvijā, kā arī kursu apmeklēšana sniedza jaunas un vajadzīgas zināšanas.

Noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti par integrācijas kursu apgūšanu 28 akadēmisko stundu apjomā.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 10.07.2020.