Projektā „Integrācijas tilts” integrācijas kursus pabeidza 24 mērķauditorijas pārstāvji

No 2020. gada 2. oktobra līdz 9. oktobrim Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros integrācijas kursi notika 24 trešo valstu valstspiederīgajiem no Krievijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas.

Integrācijas kursu lektori projekta dalībnieku zināšanas pilnveidoja, izmantojot CLIL integrēto mācību satura un valodas apguves pieeju. Trešo valstu valstspiederīgie apguva tēmas par aktuāliem sociāliem, sabiedriskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā: „Latvijas vēsture, kultūra un vērtības” (Dr. hist., asoc. prof. Henrihs Soms); „Brīvais laiks” (Dr. philol., prof. Maija Burima); „Valsts pārvalde un tiesiskums” (Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis); „Izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (Dr. biol., doc. Līga Antoņeviča); „Latviešu valoda darbā un ikdienā” (Dr. philol. Inese Valtere); „Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas” (Dr. oec., doc. Ludmila Aleksejeva); „Sabiedrība un sadzīve” (Dr. psych., prof. Irēna Kokina).

Mērķauditorija integrācijas kursu laikā aktīvi iesaistās diskusijās, izrāda lielu interesi par piedāvātajām tēmām. Anketās par integrācijas kursiem projekta dalībnieki izsaka pateicību par iespēju piedalīties šāda veida aktivitātēs, atzīmē, ka ir piedāvātas trešo valstu valstspiederīgajiem aktuālas tēmas. Integrācijas kursu dalībnieki atzīst, ka iegūtās zināšanas veido piederības sajūtu valstij, veicina komunikāciju ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, iedrošina iesaistīties dažādās pilsoniskās un kultūras aktivitātēs, sekmīgāk organizēt savu sadzīvi.

Noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti par integrācijas kursu apgūšanu 28 akadēmisko stundu apjomā.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 13.10.2020.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.