Projektā „Integrācijas tilts” turpinās integrācijas kursi un „Valodas runātāju klubiņš”

No 2020. gada 2. oktobra līdz 9. oktobrim Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros integrācijas kursi notika 24 trešo valstu valstspiederīgajiem no Krievijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas.

Integrācijas kursu lektori projekta dalībnieku zināšanas pilnveidoja, izmantojot CLIL integrēto mācību satura un valodas apguves pieeju. Trešo valstu valstspiederīgie apguva integrācijas kursus par šādām tēmām: „Latvijas vēsture, kultūra un vērtības” (Dr. hist., asoc. prof. Henrihs Soms); „Brīvais laiks” (Dr. philol., prof. Maija Burima); „Valsts pārvalde un tiesiskums” (Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis); „Izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (Dr. biol., doc. Līga Antoņeviča); „Latviešu valoda darbā un ikdienā” (Dr. philol. Inese Valtere); „Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas” (Dr. oec., asoc. prof. Ludmila Aleksejeva); „Sabiedrība un sadzīve” (Dr. psych., prof. Irēna Kokina).

Kursos notiek diskusijas un viedokļu apmaiņa, mērķauditorija atzīst, ka integrācijas kursi sekmē izpratni par aktuāliem sociāliem, sabiedriskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā.

Noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti par integrācijas kursu apgūšanu 28 akadēmisko stundu apjomā.

2020. gada oktobrī 3 grupas (30 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas) uzsāka „Valodas runātāju klubiņa” aktivitātes, kuras mērķis ir nodrošināt interaktīvu latviešu sarunvalodas apguves formu izmantošanu, lai mazinātu mērķauditorijas latviešu valodas lietojuma psiholoģisko barjeru.

Kursi notiek, ievērojot Ministru kabineta noteiktos Covid-19 drošības apstākļus – tiek nodrošināta 2 metru distance, dezinfekcijas līdzekļi, dalībnieki nodarbību laikā lieto sejas maskas.

Integrācijas kursi (1 grupa, 12 trešo valstu valstspiederīgie) un „Valodas runātāju klubiņš” (1 grupa, 10 trešo valstu valstspiederīgie) no novembra norisināsies arī Jelgavā, sadarbībā ar projekta partneri Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 13.10.2020.