Notika semināra “Par NVO darbu un stratēģiju izveidi” 2. daļa

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” 2017. gada 5. – 6. augustā organizēja 2 dienu izbraukuma semināra “Par NVO darbu un stratēģiju izveidi” 2. daļu. Semināra mērķgrupa – Latgales NVO pārstāvji. Seminārā piedalījās 20 dalībnieki no dažādām Latgales biedrībām – biedrības “ATTĪSTĪBAI” (Izvalta un Krāslava), biedrības “Sukrums” (Baltinava), biedrības “Baltā māja” (Līvāni), biedrības “In lingva” (Daugavpils) un “DU Jauno zinātnieku biedrības” (Daugavpils). Tas tika organizēts projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.

Semināra ietvaros konferenču zālē “Dzerkaļi”, Ludzas novada Cirmas pagastā biedrības “Intelekta parks” pārstāves – Maija Burima un Inese Valtere ar dalībniekiem strādāja dažādās formās – vadīja lekcijas, organizēja diskusijas, piedāvāja praktiskās aktivitātes.

Lekcijā un iesaistošā diskusijā “Mentorings un Eiropas brīvprātīgo darbs – NVO darba izaicinājumi” Maija Burima pievērsās brīvprātīgo darba pozitīvas ietekmes un sabiedrību analīzei, izvērtēja tā nozīmi NVO darbībā, Inese Valtere iepazīstināja ar biedrības “In Lingva” darbības stratēģiju un sadarbības piedāvājumiem citiem projekta partneriem.

Pēc pusdienām semināra dalībnieki strādāja grupās un pievērsās Eiropas jaunatnes nedēļai mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības iespēju kontekstā, kā arī guva praktiskas iemaņas brīvdabas aktivitāšu integrēšanā NVO darbā un NVO aktivitāšu ieviešanā dažādās vecuma grupās.

Otrajā semināra norises dienā Inese Valtere un Maija Burima prezentēja un ar klātesošajiem pārrunāja DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” SVID analīzi.

M. Burima prezentēja semināra „NVO darbs un stratēģiju izveide” (30.06.-01.07.2017.) anketēšanas rezultātus; I. Valtere dalījās pieredzē par NVO menedžmentu un pārvaldību. Tika pārrunāti biedrības stratēģiskie virzieni, turpmākā sadarbība un tīklojumā „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” iesaistīto biedrību aktivitāšu plāns 2018-2020. gadam.

FOTOGALERIJA

Informācija sagatavota un ievietota 14/08/2017

13652-15076-m