Noslēdzies projekts „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” ir pabeigusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, īstenošanu.

Kopumā projektā integrācijas kursus apguva 240 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Tadžikistānas, Uzbekistānas, Kazahstānas, ASV, Ķīnas, Indijas, Kamerūnas, Turcijas, Alžīrijas, Irānas, Izraēlas. Dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti par integrācijas kursu apgūšanu 28 akadēmisko stundu apjomā par šādām tēmām: „Latvijas vēsture, kultūra un vērtības” (Dr. hist., asoc. prof. Henrihs Soms); „Brīvais laiks” (Dr. philol., prof. Maija Burima); „Valsts pārvalde un tiesiskums” (Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis); „Izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (Dr. biol., doc. Līga Antoņeviča); „Latviešu valoda darbā un ikdienā” (Dr. philol. Inese Valtere); „Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas” (Dr. oec., doc. Ludmila Aleksejeva); „Sabiedrība un sadzīve” (Dr. psych., prof. Irēna Kokina).

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Projekta specifiskais mērķis – nodrošināt integrācijas aktivitāšu, kas sekmē imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, īstenošanu neformālā vidē, iesaistot trešo valstu valstspiederīgos integrācijas kursos, valodas runātāju klubā un daudzveidīgos starpkultūru komunikāciju, dialogu un kopradi ar vietējo sabiedrību veicinošos socializācijas pasākumos.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2019.gada 1.jūlijā, pabeigta – 2020.gada 31.decembrī.

Projekta vadītāja – Maija Burima, DU profesore.

Projektā tika īstenoti starpkultūru komunikāciju veicinoši socializācijas pasākumi (ekskursija, lielā talka, nūjošanas nodarbība); starpkultūru dialogu un kopradi veicinoši pasākumi (teātra apmeklējums un aktiermākslas darbnīca, tautas deju studija, rakstniecības darbnīca Tadenavā, māla darbnīca, filmu studija); starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinoši pasākumi (trauku darināšanas darbnīca, koka dedzināšanas darbnīca, dāvanu noformēšanas darbnīca, scenāriju rakstīšanas darbnīca, ziepju liešanas darbnīca, viktorīna „Kas? Kur? Kad?”).

Mērķauditorijai bija iespēja piedalīties „Valodas runātāju klubiņa” nodarbībās. Kopumā „Valodas runātāju klubiņu” apmeklēja 80 projekta dalībnieki (8 grupas). Nodarbībās tika izmantota integrētā pieeja mācību satura un valodas apguvē (CLIL), komunikatīvā pieeja gramatikas apguvē un holistiskajā pieejā balstīts mācību saturs.

Projekta aktivitātes norisinājās arī Jelgavā – viena integrācijas kursu grupa un viena „Valodas runātāju klubiņa” grupa tika nokomplektēta Jelgavā, sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru.

Sakarā ar to, ka Covid-19 pandēmijas situācija radīja ierobežojumus projekta ieviešanai klātienes formā, projekta aktivitātes tika pielāgotas attālinātai formai ZOOM video konferenču platformā, kā arī citās formās, kuras attiecīgo aktivitāšu laikā pieļāva LR MK regulējumi.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) unLatvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Publikācija sagatavota un ievietota 30.12.2020.