„Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”

LV

„Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”


Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijasbiedrība „Intelekta parks”, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. –2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” konkursā ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam„Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiemBūsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons(2013.EEZ/PP/2/MIC/022).
Projekta ietvaros tiks izstrādāta integrēta programma un mācību materiāli mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem ar mērķi uzlabot latviešu valodas prasmi un gūt zināšanas par Latvijas Kultūras kanonu – izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumu, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Kursu dalībniekiem būs iespēja pilnveidot latviešu valodas prasmi kursos, apmeklēt „Valodas runātāju klubiņu”, iepazīt Latvijas Kultūras kanonu un piedalīties mācību ekskursijās.
Projekta finansējums – 17993.34 EUR (90 % no projekta izmaksām).Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.Projekta mērķis –izstrādātoriģinālprogrammuintegrētaiLatvijas kultūras kanona un latviešuvalodas apguveiBūsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons.Programmas realizācija sniegs iespēju Daugavpils pilsētas un novada mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem uzlabot latviešu valodas prasmi un gūt zināšanas par Latvijas kultūras kanonu – izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumu, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.Projekta mērķa grupa –mazākumtautību iedzīvotāji un nepilsoņi (80 cilvēki) Daugavpilī – novadā un pilsētā ar lielāko mazākumtautību iedzīvotāju procentu un ierobežotu latviešu valodas lietojuma vidi. DU akadēmisko bakalaura studiju programmuFiloloģija(latviešu filoloģija) unVēsture(kultūras vēsture) studējošie, kas projektā darbosies kā brīvprātīgie skolotāji, gūstot pirmās pedagoģiskā darba iemaņas.Galvenās aktivitātes –organizē tintegrētos valodas un Latvijas kultūras kanona satura kursus (80 stundas), organizēt mācību ekskursiju, lai kursu dalībnieki klātienē iepazītu Latvijas kultūras kanona objektus, izveidot programmas iedzīvināšanai pakārtotumācību materiālu komplektu,par pamatu ņemot veseluma, teorētiskās un praktiskās darbības vienotības un uzskatāmības principu, nepilsoņiem piedāvāt vēstures un valstsmācības kursu, lai sagatavotu projekta dalībniekus pilsonības iegūšanai. Kursu laikā gūto zināšanu praktiskam pielietojumam izveidotValodas lietotāju klubiņu, kura realizācijā iesaistīsies Daugavpils Universitātes akadēmisko bakalaura studiju programmuFiloloģija(latviešu filoloģija) unVēsture(kultūras vēsture) studējošie, lai sarunās par kultūras kanona vērtībām trenētu projekta mērķgrupas latviešu valodas zināšanas, unAustrumlatvijas literārās akadēmijastopošie rakstnieki, lai interaktīvā formā piedāvātu kursu dalībniekiem apgūt radošās rakstītprasmes un papildinātu mazākumtautību dalībnieku valodas krājumu.Plānotie rezultāti –latviešu valodas apguve mijiedarbē ar zināšanām par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām 99 Latvijas kultūru raksturojošām vērtībām arhitektūras un dizaina, kino, literatūras, mūzikas, skatuves mākslas, tautas tradīciju, vizuālās mākslas jomās veidos projekta mērķgrupas kultūras pieredzes pamatu, sniedzot atbalstu valsts valodas un kultūras daudzveidīgai apguvei un vienotas vēstures izpratnes veidošanai, tādējādi stiprinot piederības izjūtu Latvijai, veicinot toleranci un mazinot nacionālo spriedzi.

Pieteikšanās kursiemno 2014. gada 4. augusta līdz 1. septembrim.
Mob. t. – 28950335
E-pasts:kursidu@inbox.lv(jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija).

Papildu informācija:
Humanitārās fakultātes dekāne Maija Burima
Adrese: Vienības iela 13, 316.kab.
Telefons: +371 65422611
E-pasts: maija.burima@du.lv

ENG

Integrated Learning of the Latvian Language and Latvian Culture Canon for ethnic minority representatives and non-citizensLet Us Get Familiar with Latvian Culture Canon

Daugavpils University Faculty of the Humanities Lifelong Learning, Culture, and Science Communication Association“Intelekta parks”, with the participation of the Society Integration Foundation (SIF), within European Economic zone financial instrument of 2009-2014 period program “NGO foundation” subprogramme “NGO project programs”, has received financing for the project“Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiemBūsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” (Integrated Learning of the Latvian Language and Latvian Culture Canon for ethnic minority representatives and non-citizensLet Us Get Familiar with Latvian Culture Canon)(2013.EEZ/PP/2/MIC/022).The project is aimed at elaborating an integrated programme and learning materials for ethnic minorities and non-citizens with the aim of improving their aptitude of Latvian and gaining knowledge about Latvian Culture Canon – the set of the most outstanding and significant art works and culture values that reflect the greatest achievements of the nation at all times. The course participants will have an opportunity to improve their skills of Latvian in language courses, visit the club of the speakers of Latvian, get acquainted to Latvian Culture Canon, and participate in educational trips.

Project financing – 17,993.34 EUR (90% from project expenses).

The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein, and Norway, and the programme is financed by EEZ instrument and the Republic of Latvia.

Aim of the project –to work outoriginal programmefor integrated learning of the Latvian language and Latvian culture canonWelcome to Latvian Culture Canon. The execution of the programme will provide an opportunity for ethnic minorities and non-citizens of the town and region of Daugavpils to improve their proficiency of Latvian and gain knowledge of Latvian culture canon – the totality of the most outstanding and significant works of art and culture values reflecting the major achievements of the nation in culture.

The project target group– ethnic minority residents and non-citizens (80 persons) in Daugavpils – region and town with the largest ratio of ethnic minority residents and limited environment of the use of the Latvian language. DU academic bachelor study programmePhilology(Latvian philology) andHistory(history of culture) will work as teachers on voluntary basis in the project thus gaining their first skills of teaching.

Major activities –to organizeintegrated courses (80 hours) of Latvian language and Latvian culture canon, to create aset of teaching materials for the programme implementationbased on the principles of wholeness and the unity of theoretical and practical action and demonstrativeness and course of Latvian history. For the practical application of the knowledge acquired in the courses, to create aClub of language users; students of Daugavpils University Latvian philology and Latvian culture history will participate in its work, in order to build up the language proficiency of the project target group by discussing with them the culture canon values. To organize a learning tour for the course participants to get familiar with Latvian culture canon objects in direct experience.

Planned outcomes –acquisition of the Latvian language in interaction with the knowledge on 99 objects of architecture and design, cinema, literature, music, theatre, folk traditions, visual art characterizing Latvian culture that are included in Latvian culture canon; this will constitute the basis of the culture experience of the project target group providing support for versatile acquisition of the state language and culture and the development of a united understanding of history, thus fortifying the sense of belonging to Latvia, promoting tolerance and reducing national tension.

Additional information

Dean of the Faculty of Humanities Maija Burima
Adress: Vienības iela 13, 316.kab.
Telephone number: +371 65422611
E-mail: maija.burima@du.lv