Atbalstīts DU projekts „Latviešu valoda izaugsmei”

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs, piedaloties Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 “Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 “Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 “Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases “Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4. posms)” ietvaros, ir saņēmis finansiālu atbalstu projektam „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04.

Projekta vispārīgais mērķis – veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (mērķa grupa), iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

Projekta specifiskais mērķis – nodrošināt mērķa grupai daudzveidīgas pieejas latviešu valodas mācībām.

Projekta uzraudzību veic Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļa.

Projekta realizācijas laiks – 2021. gada 13. decembris – 2022. gada 30. septembris.
Projekta budžets – 152 702,35 EUR
Projekta pedagoģiskā vadītāja – prof. Maija Burima.
Projekta vadītāja – Inese Valtere.
Projekta vadošais partneris – Daugavpils Universitāte

Projekta partneris – Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”

Projekta finansējums: projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros pieejamais finansējums (75%) un valsts budžeta līdzekļi (25%).

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA