31.10.2018. noslēdzās projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!” integrācijas kursi

2018. gada 31. oktobrī noslēdzās Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, integrācijas kursi, kuros piedalījās 80 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Izraēlas.

Izmantojot CLIL integrēto mācību satura un valodas apguves pieeju, integrācijas kursu lektori pilnveidoja projekta dalībnieku zināšanas par dažādām Latvijas valsti raksturojošām jomām: Latvijas vēsturi un politisko sistēmu, sociālo, izglītības, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, nodarbinātību un uzņēmējdarbības iespējas, latviešu kultūru un tradīcijas, Latvijas simtgades sasniegumus, Latvijas kultūras kanonu un integrācijas specifiku Latgales multikulturālajā vidē. Integrācijas kursus 4 grupām vadīja Dr. philol. Maija Burima, Dr. philol. Ingrīda Kupšāne, Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, Dr. philol. Inese Valtere, Mg. iur. Nikolajs Jefimovs, Mg. biol. Irēna Kuņicka, Mg. hist. Andris Kupšāns.

Kursanti ar lielu interesi lekcijās apguva piedāvāto materiālu, kas tika pasniegts radošā atmosfērā, īpaši akcentējot šī gada Latvijas centrālo notikumu – mūsu valsts pastāvēšanas simtgadi.Projekta mērķauditorijai iegūtās zināšanas veido piederības sajūtu valstij, veicina komunikāciju ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, iedrošina sazināties latviski, iesaistīties dažādās pilsoniskās un kultūras aktivitātēs.

Projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Informācija sagatavota un ievietota 05/11/2018

es_mazs13652-15076-m