26.05.2017. Atbalstīts projekts „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”

No 2017. gada 1. jūnija Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” ir uzsākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta„Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, īstenošanu.

Projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Projekta ieviešanas laiks:01.06.2017. – 31.12.2018.

Projekta partneris:Daugavpils Universitāte.

Projekta vadītāja:Maija Burima

Projekta finansējums:50161,76 EUR.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Informācija sagatavota un ievietota 01/06/2017