2017. gada 8. – 9. jūnijā notika seminārs „Biedrības darbinieku kapacitātes celšana: personīgā izaugsme, komandas un projektu vadība”

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” 2017. gada 8. – 9. jūnijā Daugavpils Universitātē organizēja 2 dienu semināru „Biedrības darbinieku kapacitātes celšana: personīgā izaugsme, komandas un projektu vadība”. Semināra mērķgrupa – dažādu sabiedrības grupu pārstāvji – NVO vadītāji un darbinieki, pašvaldību uzņēmumos strādājošie, jaunieši, bezdarbnieki, seniori no Daugavpils, Līvāniem, Krāslavas un Rēzeknes. Seminārā piedalījās 50 interesenti. Tas tika organizēts projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.

Semināra laikā tika piedāvātas teorētiskas un praktiskas nodarbības, ko izstrādāja un vadīja biedrības „Intelekta parks” un citu biedrību vai publiski atvasinātu personu speciālisti. Biedrības „Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja Maija Burima auditorijai piedāvāja darbsemināru „Sociokultūras projektu ieviešanas specifika”, kurā raksturoja integrēto projektu ieviešanas specifiku, finansējuma piesaistes iespējas, mērķauditorijas īpatnības.

Biedrības „Intelekta parks” valdes locekle Inese Valtere lekcijā „Neformālās aktivitātes sociokultūras projektu ieviešanā” aicināja klātesošajiem iesaistīties neformālu uzdevumu izpildē un spēlēs, kas veicina dažādu sabiedrības grupu aktivitāti projektu īstenošanā.

Projekta koordinatore Liene Leikuma-Rimicāne savā kursā prezentēja materiālu par „NVO projektiem ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalstam: pieredze un izaicinājumi”, akcentējot sabiedrības pilsonisko aktivitāti un iesaistīšanos NVO darbā.

Biedrības „Intelekta parks” grāmatvedis Dainis Sondors lasīja praktiskas ievirzes lekciju „NVO finanšu plūsmas vadīšanas specifika”, demonstrējot dažādus grāmatvedības uzskaites labās prakses paraugus un informējot par aktualitātēm NVO grāmatvedības uzskaitē.

DU Administratīvās daļas vadītāja Vineta Dubrovska prakstiskajā seminārā-treningā „Saskarsmes psiholoģija darbā ar sociokultūras projektu mērķauditoriju” aicināja pievērsties psiholoģiskajiem aspektiem darbā ar dažādu mērķauditoriju.

DU lektors Dmitrijs Oļehnovičs „Koučinga kursā NVO projektu ieviesējiem” iepazīstināja ar efektīvākajām koučinga metodēm, ko var pielietot darbā ar dažāda vecuma, dzimuma un tautības sabiedrības pārstāvjiem.

DU Sabiedrisko attiecību speciāliste Zaiga Lāce piedāvāja ieskatu „NVO darbībai Latgalē un Latvijā: iespējas un aktualitātes, brīvprātīgais darbs” informēja par dažādu NVO darbības sfērām, jaunākajām aktivitātēm Latgalē un jauniešu brīvprātīgā darba iespējām Daugavpils Universitātē un Daugavpils pilsētā.

Semināra dalībniekiem lekciju kursu ietvaros tika piedāvātas daudzveidīgas darba metodes – darbsemināri, darbs grupās, praktiski uzdevumi, diskusijas, treningi, testi, aptaujas. Pēc semināra klausītāji aizpildīja anketas, kurās izteica viedokli par NVO darbību, mūžizglītības un kultūras jautājumiem, kā arī sniedza ieteikumus NVO attīstībai un darbības jomu paplašināšanai.

Projekta seminārā gūtās atziņas un anketās norādītie ierosinājumi ir radījuši atgriezenisko saiti, kas veicinās DU biedrības „Intelekta parks” kapacitātes celšanu un tās darbinieku personīgās izaugsmes attīstību, jo iegūtie dati un sabiedrības viedoklis tiks izmantots biedrības stratēģijas izveidē un sniegs pozitīvu ietekmi turpmāko aktivitāšu īstenošanā.

Informācija sagatavota un ievietota 12/06/2017

13652-15076-m