2017. gada 30. jūnijā – 1. jūlijā notika seminārs “Par NVO darbu un stratēģiju izveidi”

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” 2017. gada 30. jūnijā – 1. jūlijā organizēja divu dienu izbraukuma semināru “Par NVO darbu un stratēģiju izveidi”. Semināra mērķgrupa – Latgales NVO pārstāvji. Seminārā piedalījās 20 dalībnieki no dažādām Latgales biedrībām – biedrības “ATTĪSTĪBAI” (Izvalta un Krāslava), biedrības “Sukrums” (Baltinava), biedrības “Baltā māja” (Līvāni), biedrības “In lingva” (Daugavpils) un “DU Jauno zinātnieku biedrības” (Daugavpils). Tas tika organizēts projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.

Praktisko nodarbību un pieredzes apmaiņas seminārā NVO biedri – biedrības “Baltā māja”, “ATTĪSTĪBAI ”, “Sukrums”, “In lingua” un DU “Jauno zinātnieku biedrība” – dalījās pieredzē un guva jaunas ierosmes turpmākajām biedrības aktivitātēm. Līvānu pilsētas biedrības “Baltā māja” valdes direktore Inguna Badune iepazīstināja ar biedrības stratēģiskajiem darba virzieniem, īpaši raksturoja sociālo projektu un labdarības nozīmi biedrības darbā, sadarbību ar vietējo pašvaldību un brīvprātīgā darba nozīmi. Biedrības pārrunāja iespējamo tālāko sadarbību. Biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja Maija Burima un biedrības “Baltā māja” direktore Inguna Badune parakstīja abu biedrību sadarbības līgumu. Biedrība “Baltā māja” darbojas jau vairāk kā 20 gadu, tā ir viena no aktīvākajām biedrībām Latgalē ar lielu dažādas ievirzes projektu realizēšanas pieredzi. NVO biedri pieredzes apmaiņas semināra darbu turpināja Krāslavā, tiekoties ar biedrību “ATTĪSTĪBAI” un “Sukrums” biedriem.

Semināra ietvaros konferenču zālē “Dzerkaļi”, Ludzas novada Cirmas pagastā biedrības “Intelekta parks” pārstāves – Maija Burima un Inese Valtere – vadīja praktiskas nodarbības par sociokultūras projektu sagatavošanu un realizēšanu un neformālo un radošo aktivitāšu klāstu sociokultūras projektos dažādām mērķauditorijām. Tajā piedalījās visu projektā iesaistīto biedrību pārstāvji. Daugavpils biedrības “DU Jauno zinātnieku biedrība” un “In lingva” dalījās pieredzē par savu NVO darbu un projektu ieviešanas pieredzi.

Biedrības „Intelekta parks” tālākās darbības stratēģijas autores Maija Burima un Inese Valtere pieredzes apmaiņas un praktisko nodarbību semināra laikā aprobēja topošās biedrības stratēģijas projektu nākamajiem 3 gadiem, prezentēja tās vadlīnijas un iestrādes, diskutēja ar semināra dalībniekiem par iespējām paplašināt startēģijā iestrādātos darbības virzienus, veica semināra dalībnieku aptauju, lai apkopotu priekšlikumus par darbības stratēģijas paplašināšanu.

Semināra laikā projektā iesaistīto NVO pārstāvji vienojās par kopīga “Latgales biedrību tīklojuma sadarbībai pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” izveidi, kā arī pieejamo materiālo un intelektuālo resursu apmaiņu atbilstoši partneru biedrību vajadzībām. Savstarpēji tika parakstīta vienošanās par sadarbību šī tīklojuma uzturēšanā un popularizēšanā.

Semināra noslēgumā, 01.07.2017. biedrību pārstāvji aizpildīja anketas, pēc kā notika diskusijas par NVO darbības un mūžizglītības sektora reālo situāciju, tika noteiktas svarīgākas jomas, kurās nepieciešams veikt pārmaiņas. Tika aktualizēts jautājums par NVO atbalstu no valsts un pašvaldību puses, kas, kā atzina semināra dalībnieki, šībrīža situācijā ir atkarīgs no biedrību darbības specifikas un īstenojamajiem mērķiem.

Seminārā iesaistīto biedrību pārstāvji guva pozitīvu pieredzi un veicināja savstarpējās sadarbības apriti, kas nodrošinās spēcīgāku gan projekta galvenās realizētājas – biedrības „Intelekta parks” kapacitātes celšanu, gan arī pārējo biedrību aktivitāti pilsoniskas sabiedrības veicināšanā.

Informācija sagatavota un ievietota 03/07/2017

13652-15076-m