18.02.2020. projekta “Integrācijas tilts” ietvaros integrācijas kursus noslēguši 48 trešo valstu valstspiederīgie

2020. gada 7. februārī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros integrācijas kursus uzsāka 48 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas, Armēnijas un Kazahstānas. Kursu dalībnieki apguva tēmas par aktuāliem sociāliem, sabiedriski politiskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā.

Integrācijas kursu lektori projektu dalībnieku zināšanas pilnveido izmantojot CLIL integrēto mācību satura un valodas apguves pieeju. Trešo valstu valstspiederīgie iepazīst Latvijas valsti raksturojošas jomas: Latvijas vēsture, kultūra un vērtības (Dr. hist., asoc. prof. Henrihs Soms); valsts pārvalde un tiesiskums (Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis); izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi (Dr. biol., doc. Līga Antoņeviča); latviešu valoda darbā un ikdienā (Dr. philol. Inese Valtere); uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas (Dr. oec., doc. Ludmila Aleksejeva); sabiedrība un sadzīve (Dr. psych., prof. Irēna Kokina); brīvais laiks (Dr. philol., prof. Maija Burima).

Integrācijas kursu dalībnieki lektoriem un projekta ieviesējiem atzīst, ka viņu viedoklis par Latvijas valsti pozitīvi mainās ar katru nodarbību, veicinot piederības sajūtu un padziļinātu izpratni par valstī notiekošo. Mērķauditorijai rodas vēlme komunicēt ar pamatnācijas pārstāvjiem, integrēt latviešu valodu savā ikdienā, iesaistīties dažādās pilsoniskās un kultūras aktivitātēs, diskutēt par aktuāliem jautājumiem ģimenes un draugu lokā. Kursu noslēgumā 18.02.2020. dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 19/02/2020