01.07.2019. Sākta projekta „Integrācijas tilts” īstenošana

No 2019. gada 1. jūlija Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” ir uzsākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta„Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, īstenošanu.

Projekta„Integrācijas tilts”,granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Projekta specifiskais mērķis – nodrošināt integrācijas aktivitāšu, kas sekmē imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, īstenošanu neformālā vidē, iesaistot trešo valstu valstspiederīgos integrācijas kursos, valodas runātāju klubā un daudzveidīgos starpkultūru komunikāciju, dialogu un kopradi ar vietējo sabiedrību veicinošos socializācijas pasākumos.

Projekta ieviešanas laiks:01.07.2019. – 31.12.2020.

Projekta partneris:Daugavpils Universitāte.

Projekta vadītāja:Maija Burima

Projekta finansējums:84 404, 37 EUR

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Informācija sagatavota un ievietota 01/07/2019